Miljopolicy

MILJÖPOLICY

”MILJÖARBETET TAR ALDRIG PAUS”

All verksamhet inom Söder om Söder Kontor & Fastighetsservice AB präglas av insatser för att minimera resursförbrukning, utsläpp av föroreningar till luft och vatten, transporter, resor och restprodukter.

Exempelvis är vårt miljöarbete förebyggande och ständigt inställt på förbättringar. För att nå målen snabbare höjer vi kompetensen om miljöarbete internt samtidigt som vi försöker förmå våra kunder att ansluta sig till vårt sätt att bry sig om framtiden

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls.

I våra uppdrag använder vi städteknik och städmaterial anpassade för olika rumsenheter.
Vid val av materiel och städmetoder beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och återanvänder städmaterial när så är möjligt.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

I vårt dagliga arbete är vi alla ansvariga för att vår miljöpolicy följs.

Vi ska ge öppen och saklig information om vårt miljöarbete till våra medarbetare och myndigheter. Vi ska i samspel med kunder och leverantörer sträva efter att uppnå förbättringar i miljöarbetet.

Informerar och utbildar all berörd personal om vårt kvalitets och miljösystem.

Använder städmetoder som leder till högsta möjliga kvalité och minsta möjliga miljöpåverkan.

Vår målsättning är att vi i vår verksamhet inte ska orsaka negativ påverkan på miljön och människors hälsa. Vi ska hushålla med naturens resurser för en bättre miljö och renare framtid.

Martin Nordqvist

VD